پروژه 100 ایده

ما در کو پلن هر روز با کارآفرینان زیادی برخورد می کنیم. بسیاری از جوانانی که به کارآفرینی و علی الخصوص به کسب و کارهای اینترنتی و نوین علاقه مند هستند در ابتدای راه خود یک مشکل مشترک دارند. این مشکل مشترک رسیدن به ایده مناسب می باشد که متاسفانه ورود بسیاری از علاقه مندان به حوزه کارآفرینی را زمان بر و سخت کرده است.

ما در 100 ایده می کوشیم که ایده هایی را مطرح کنیم که علاقه مندان بتوانند با نظر به این ایده ها فعالیتی اقتصادی را حول محور آنها شکل دهند و یا با نظر به این ایده ها بتوانند ذهن خود را در جهت شکل دهی ایده های جدید تمرین دهند.

این پروژه تنها حاوی اطلاعات کلی و ایده های مبهم نخواهد بود. هر روز این پروژه حاوی اطلاعات دقیقی از مدل کسب و کار پیشنهادی برای ایده در کنار بوم ناب و یا بوم کسب و کار برای ایده آن روز می باشد. ایده ها به همراه راهکارهای پیشنهادی برای تحقیقات بازار و ساختن MVP عرضه می شود و تلاش شده است واقعیت های بازار در این ایده ها دیده شود.

کوشیده ایم ایده ها از صنایع و بازارهای مختلف ارائه شود و تنها محدود به کسب و کارهای آنلاین Retail و یا Lane خاصی از کسب و کارهای آنلاین نباشد.

ایده های مطرح شده الزاماً جدید و یا ایده های بسیار نوآورانه ای نیستند. بلکه برای هر روز از روزهای این پروژه هدف خاصی دنبال می شود. اهدافی مانند ارئه ایده برای صنعتی خاص و یا استفاده از تکنولوژی نوآورانه جدیدی و یا حتی معرفی کسب و کارهای جذاب داخلی و خارجی از جمله مواردی است که روزهای ما را تشکیل داده است. ما تلاش میکنیم با این پروژه نشان دهیم که کیفیت کسب و کار تنها به ایده وابسته نیست و ایده تنها درصد کمی را در موفقیت یک کسب و کار بازی می کند.

محتوای روزهای این پروژه در قالب متن، عکس، فیلم و پادکست ارائه می شود و توصیه می کنیم که در کنار مطالعه مطالب حتما به پادکست ها گوش بفرمایید زیرا مطالب ارائه شده در قالب های مختلف تکمیل کننده یکدیگر هستند و ممکن از تنها با خواندن متون متوجه اطلاعات کاملی که تلاش می کنیم به شما ارائه کنیم نشوید.

day8

ایده روز 8

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day9

ایده روز 9

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day10

ایده روز 10

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day11

ایده روز 11

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day12

ایده روز 12

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day13

ایده روز 13

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day14

ایده روز 14

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day15

ایده روز 15

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day16

ایده روز 16

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day17

ایده روز 17

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day18

ایده روز 18

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day19

ایده روز 19

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day20

ایده روز 20

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day21

ایده روز 21

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day22

ایده روز 22

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day23

ایده روز 23

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day24

ایده روز 24

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day25

ایده روز 25

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day26

ایده روز 26

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day27

ایده روز 27

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day28

ایده روز 28

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day29

ایده روز 29

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day30

ایده روز 30

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day31

ایده روز 31

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day32

ایده روز 32

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day33

ایده روز 33

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day34

ایده روز 34

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day35

ایده روز 35

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day36

ایده روز 36

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day37

ایده روز 37

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day38

ایده روز 38

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day39

ایده روز 39

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day40

ایده روز 40

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day41

ایده روز 41

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day42

ایده روز 42

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day43

ایده روز 43

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day44

ایده روز 44

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day45

ایده روز 45

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day46

ایده روز 46

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day47

ایده روز 47

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day48

ایده روز 48

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day49

ایده روز 49

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day50

ایده روز 50

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day51

ایده روز 51

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day52

ایده روز 52

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day53

ایده روز 53

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day54

ایده روز 54

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day55

ایده روز 55

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day56

ایده روز 56

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day57

ایده روز 57

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day58

ایده روز 58

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day59

ایده روز 59

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day60

ایده روز 60

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day61

ایده روز 61

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day62

ایده روز 62

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day63

ایده روز 63

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day64

ایده روز 64

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day65

ایده روز 65

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day66

ایده روز 66

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day67

ایده روز 67

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day68

ایده روز 68

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day69

ایده روز 69

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day70

ایده روز 70

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day71

ایده روز 71

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day72

ایده روز 72

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day73

ایده روز 73

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day74

ایده روز 74

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day75

ایده روز 75

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day76

ایده روز 76

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day77

ایده روز 77

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day78

ایده روز 78

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day79

ایده روز 79

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day80

ایده روز 80

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day81

ایده روز 81

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day82

ایده روز 82

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day83

ایده روز 83

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day84

ایده روز 84

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day85

ایده روز 85

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day86

ایده روز 86

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day87

ایده روز 87

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day88

ایده روز 88

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day89

ایده روز 89

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day90

ایده روز 90

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day91

ایده روز 91

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day92

ایده روز 92

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day93

ایده روز 93

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day94

ایده روز 94

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day95

ایده روز 95

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day96

ایده روز 96

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day97

ایده روز 97

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day98

ایده روز 98

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day99

ایده روز 99

باید منتظر ایده امروز بمونی!
day100

ایده روز 100

باید منتظر ایده امروز بمونی!